Általános Szerződési Feltételek - Üzleti Szabályzat

A weboldalak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett bármely weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának megtekintésére.

Tilos a Hirdetésekhez kapcsoló „Üzenet a hirdetőnek” elnevezésű alkalmazásban olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik. Különösen tilos az érdeklődő üzenetek küldésére szolgáló alkalmazást álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illő – témájú üzenetek küldésére használni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző üzeneteket automatikusan törli és – amennyiben szükségesnek ítéli – eljárást indít a levél küldője ellen.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Különösen tilos az ingatlanhirdetési adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni- az alberlet-szobatars.hu-on kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

Nem engedélyezett továbbá logó, piktogram, saját illetve egyéb weboldalra mutató link (kivéve: fizetett hivatkozás lásd partner csomagok);, teljesen más ingatlant ábrázoló kép, nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép, nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép, illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő kép sem. Az ezeknek a kritériumoknak nem megfelelő képeket a rendszer törli

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató az általános felelősségi szabályok menüpontban megfogalmazott vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, az alberlet-szobatars.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

b) jogsértést megvalósító hirdetés;

c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

d) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

e) ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas (pl. fénykép montázs)

 

A Felhasználó elfogadja, hogy az alberlet-szobatars.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak. Továbbá minden olyan email kiküldését is elfogadja a Felhasználó, amely az oldallal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza (pl.új funkciókat ismertetése, információ esetleges ideiglenes szerverleállásról/karbantartásról,stb) illetve a Szolgáltató új weboldal elindításáról tájékoztat.

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 

a) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

b) A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A Szolgáltató jogában áll, hogy a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket az alberlet-szobatars.hu oldalon csak a limiten felüli hirdetések árának kiegyenlítése után jelenítse meg. A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

c) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

d) Az alberlet-szobatars.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az alberlet-szobatars.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az Tokajer 97 Bt.-t illeti.

e) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az alberlet-szobatars.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban (reklámjaiban).

f) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

h) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Alberlet-szobatars.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer IE7, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.

i) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

j) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

k) A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Díjazás

Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását („Szolgáltatási Díjak”) a jelen ÁSZF mellékletei tartalmazzák, de a Szolgáltató azt az alberlet-szobatars.hu, kezelőfelületén is közzéteszi.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

Általános felelősségi szabályok

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért.

Az alberlet-szobatars.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az alberlet-szobatars.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az alberlet-szobatars.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

Az alberlet-szobatars.hu nem vállal felelősséget továbbá:

a) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

b) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből (a garantált 99%-os rendelkezésre álláson felül), sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

d) a működés teljes és végleges leállításából eredő esetleges károkért, a megrendelt Szolgáltás ellenértékén felül

e) egyéb, a Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért vagy rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

f) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

g) a rendszer használatából adódó károkért,

h ) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. Az Alberlet-szobatars.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 

A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig (időarányosan) terheli kártérítési felelősség.


Partner hirdetőkre vonatkozó speciális szabályok

Az alberlet-szobatars.hu weboldalain ingatlanközvetítéssel foglalkozó cégek és magánszemélyek apróhirdetéseket kizárólag az alberlet-szobatars.hu – Partner szolgáltatás keretein belül adhatnak fel.

Partner Hirdető előfizetésének keretében hirdető referens csak természetes személy lehet. . A Partner Hirdető referensei kötelesek azonos logo- és képvédelmet használni.

Amennyiben Ügyfél megszünteti Szolgáltatóval fennálló, határozott idejű jogviszonyát (előfizetését) , vagy kilép az igénybe vett szolgáltatásból, Ügyfél összes, fel nem használt kreditje elveszik. Az Ügyfél felfüggesztheti (deaktiválhatja) előfizetését ideiglenesen, ebben az esteben a krediteket nem  töröljük, hanem 360 napig deaktiváljuk. Ha ez idő alatt nem hosszbabítja meg az Ügyfél az előfizetését, a kreditek végérvényesen törlésre kerülnek

A Partner Szolgáltatások aktiválásához előfizetési díjhoz kötött szolgáltatások esetén az előfizetési díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően az alberlet-szobatars.hu – Partner szolgáltatása az Partner Hirdető részére 2 (két) munkanapon belül elérhető és működőképes.

A Partner Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató oldalain a cégnevét kell használnia. Cégnevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát. Amennyiben Szolgáltatóhoz a szerződéses időtartam alatt újabb Hirdető érkezik, aki jogszerűen használja az Partner Hirdető által választott cégnevétől eltérő irodanevet, úgy az Partner Hirdető köteles a névhasználatot a jogosultnak átengedni és új irodanevet választani.